Welkom bij Dental Clinic Hagens

Wij hebben een vestiging in Amstelveen, Nederland en een tweede vestiging op Aruba.
Klik op de praktijk van uw voorkeur en u wordt automatisch doorgeleid naar de juiste website

Huishoudelijk reglement

Aanmelden voor een behandeling
Bij een afspraak met een behandelaar meldt u zich altijd aan met de tablet. Zo weet de behandelaar dat u aanwezig bent.

Afspraken
Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak en zonder (open) spreekuren. Dit betekent dat het zinloos is om zonder afspraak langs te komen met de bedoeling direct behandeld te worden. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of per mail worden gemaakt/geannuleerd.
Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het tijdgebrek dat hierdoor is ontstaan.
Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch of per mail worden gemaakt.

Nakomen van afspraken
Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij proberen op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.
Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van te voren door te geven. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De 1ste keer dat u uw afspraak niet nakomt zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Hierna zal bij elke niet nagekomen afspraak €1,- per geplande behandelminuut worden berekend.

Wij sturen onze patiënten een herinnering van de naderende afspraak. Dit is een service en geen bevestiging. Wij gaan er van uit dat u uw eigen afspraken goed noteert.

Spoedgevallen
Voor Spoedeisende gevallen buiten onze openingstijden en op zondag kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst.
Spoeddienst Amstelveen +31-654236288.

Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag.

Medische gegevens
Wij verzoeken u bij elke behandeling ons te informeren betreffende uw medische gegevens zoals, medicijn gebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties, zwangerschap, etc. dit zowel in uw belang als het onze.

De rekening
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat is vastgesteld door de overheid.
Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Infomedics overgedragen. Infomedics is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor meer dan 4000 (para-)medici.
De nota van ons ontvangt u via Infomedics. Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan Dental Clinic Hagens, aan uw zorgverzekeraar en aan Infomedics. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.

Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting. Mocht u na het ontvangen van de begroting de behandeling willen starten, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de begroting.

Roken, huisdieren en mobiele telefoons
Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren bij ons in de praktijk.

Aansprakelijkheid
Waak over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.

Klachtenregeling
We vinden het belangrijk om u de best mogelijke tandheelkundige zorg te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Het is ons streven om alle klachten in goed overleg met u en naar tevredenheid op te lossen. Hieronder kunt u lezen welke stappen u als patiënt kunt nemen als u een klacht heeft.

Wat te doen bij een klacht?

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hier leest u welke mogelijkheden wij u daarvoor bieden.

 • Als u ergens niet tevreden over bent, maak dit dan bespreekbaar. Blijf er niet mee lopen. Bespreek de klacht het liefst direct met de betreffende zorgverlener of maak een afspraak met de praktijkmanager. Meestal lost dit veel onduidelijkheden op en vindt u samen een oplossing. Wij streven ernaar om alle klachten in goed overleg binnen de praktijk op te lossen. Dat is voor iedereen het meest plezierig en het beste voor uw behandelrelatie.
 • Wanneer het echt niet lukt om een klacht samen met uw tandartspraktijk op te lossen, dan kunt uw zich wenden tot het KNMT. Het indienen van een klacht bij het KNMT is kosteloos en heeft vanzelfsprekend geen negatieve gevolgen voor het verloop van uw behandeling. Via www.knmt.nl/patienten kunt u het klachtenformulier invullen en zal het KNMT contact met u opnemen.
 • Als u ondanks de tussenkomst van het KNMT niet tot een oplossing komt, dan kunt u zich wenden tot het SGIM (Stichting Geschillen Instantie Mondzorg). Hieraan zijn wel kosten verbonden. De zorgaanbieder moet zich houden aan de uitspraak van de geschilleninstantie.

Het KNMT kan u op onpartijdige wijze informatie geven, voor u bemiddelen, desgewenst wederom een gesprek met de betrokken behandelaar regelen en u helpen om een goede oplossing te vinden. Met bemiddeling proberen we het contact tussen u en de zorgverlener te herstellen of alsnog binnen de praktijk een oplossing te vinden, in goed overleg. De klachtenfunctionaris zal alleen actie ondernemen als u dat wilt. Ook kan de klachtenfunctionaris verbetermogelijkheden in de organisatie signaleren, zodat we passende maatregelen kunnen nemen. Het KNMT zal een vaststellingsovereenkomst opmaken wanneer uw klacht is opgelost. Mocht het KNMT niet voldoende tot een oplossing komen, zal het KNMT u doorverwijzen naar het SGIM (Stichting Geschillen Instantie Mondzorg).

Bescherming persoonsgegevens
Als patiënt gaat u een relatie aan met uw tandarts(praktijk). De overheid heeft een wetgeving ontwikkeld waarin deze relatie wordt geregeld. Enkele belangrijke zaken treft u hier aan. Als patiënt heeft u recht op bescherming van uw privacy. Bij Dental Clinic Hagens worden alle noodzakelijke gegevens voor de behandeling van een patiënt geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Praktijk beschermt uw privacy conform deze wet en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens.
Alle medewerkers van Dental Clinic Hagens zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij zonder uw toestemming geen informatie over uw behandeling mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling zijn betrokken.

Recht op informatie
Als goede zorgverlener is het onze plicht u o.a. te informeren over: De aard en het doel van de voorgestelde behandeling of onderzoek; Indien van toepassing de gevolgen of de eventuele risico’s van de behandeling en de prognose; Eventueel alternatieve behandelingsmogelijkheden; En alle gepaard gaande kosten; Als patiënt beslist u over de behandeling die u ondergaat. Als u de informatie niet goed begrijpt, vraag dan gerust om uitleg. Tot slot Mocht u zelf nog enige op- of aanmerkingen hebben? Laat het ons weten. Agressief gedrag, verbaal of anderszins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.

Extra Service
Naast de kwalitatief hoge mondzorg, bieden wij u een aantal extra services aan. Dit doen wij omdat wij het zeer belangrijk vinden dat u altijd weet waar u bij ons aan toe bent. We bieden u:

 • Financieel advies:
  Voor de aanvang van een behandeling stellen wij samen met u een indicatiebegroting op.  Samen zullen wij onderzoeken wat voor u de beste optie zal zijn. Waar nodig wordt er een meerjarig behandelplan opgesteld, zodat wij samen met u een indicatie hebben van de aankomende behandelingen en wij rekening kunnen houden met uw persoonlijke omstandigheden.
 • Oproepen voor controles:
  “Voorkomen is beter dan genezen.” De preventie van gaatjes en tandvleesaandoeningen is een van de belangrijkste pijlers van onze praktijk. Wij streven ernaar om altijd gelijk een controle afspraak over 6 maanden met u in te plannen. Mocht u daartoe niet in de gelegenheid zijn, dan zullen wij contact met u opnemen wanneer het weer tijd is voor uw halfjaarlijkse controle.
 • Herinneren van afspraken:
  We leven in een drukke tijd. Daarom sturen wij u graag een herinnering van uw afspraak. Dit kan via mail, sms of d.m.v. bellen.

  Let op: Wij doen ons uiterste best om u aan uw afspraak te herinneren, maar het is echter mogelijk dat door omstandigheden wij niet in staat zijn om u te herinneren. Indien u geen telefoon, mail of SMS heeft gehad betekent het niet dat uw afspraak niet doorgaat. Aan deze extra services kunnen geen rechten worden ontleend en u bent altijd zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraak.